skip to Main Content

Ordensregler (Vedtatt i 1990, tilpasset dagens forhold)

Innledning; Etter vedtektenes formålsparagraf er enhver eier pliktig, og har rett til å være medlem av Lille Langerud Velforening. Vedtektenes§5 fastslår at alle eiere har plikt til å følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt. Ved framleie plikter eieren å gjøre ordensreglene kjent for leieboeren, og denne er forpliktet til å følge ordensreglene.

§1. Eieren plikter å gi skriftlig melding til velforeningens styre straks det oppdages skader, feil eller mangler som ligger under velforeningens ansvar å utbedre.
Muntlig melding til det enkelte styremedlem kan ikke påberopes som tilstrekkelig. Hvis skade m.v. utbedres på eierens egen regning uten den påbudte melding er gitt, vil eieren ikke kunne regne med å få utgiftene dekket eller refundert.

§2. I felles kjellernedganger, hovedinnganger, innvendige trapper og felles kjellerrom, skal renhold besørges av de enkelte eiere skiftvis, uansett hvilken etasje de bor i, hvis ikke alle oppgangens familier er enige om en annen ordning.

§3. Innfartsveien foran huset skal holdes ryddig og farbar til enhver tid. Husk at vaktmesteren skal frem for snøbrøyting, sandstrøing og feiing.

§4. Avfall som kastes i søppelkassene skal være forsvarlig innpakket, og kassene må ikke fylles mer enn at lokket slutter tett. Husk kildesortering av avfallet. Kassene i søppelhusene er kun for husholdningsavfall og papir. Glass kastes i glassigloen i Langerudhaugen. Annet av leveres til en miljøstasjon.
Hvis ikke annet er avtalt mellom beboerne, er alle kassene i et søppelhuset felles for dem som sogner til huset.
De som sogner til hvert søppelhus skal på dugnad holde huset og søppelkassene ryddig og rent.

§5. Utvendig skilt (unntatt navneskilt), flaggstenger, private antenneanlegg, parabolantenner og lignende må ikke anbringes uten skriftlig samtykke fra styret.

§6. Angående bruk av vaskeriet innprentes det at de oppsatte vaskelister, samt regler for bruk av de forskjellige maskiner må følges nøyaktig. Det er forbudt å ta med tøy eller tørk for andre enn velforeningens medlemmer. Unngå bruk av tørketrommel på sen kvelds/natterstid.

§7. Lufting og eventuelt børsting av sengeklær, teppebanking og lignende må utføres slik at det ikke sjenerer naboer.
Tørkeplassene er felles, og må ikke brukes søndager, samt på hellig/høytidsdager. Gjelder også på dager før disse etter kl. 19.00.

§8. Biler skal hensettes på de oppmerkede parkeringsplassene. Beboere med garasje henstilles til å bruke disse. Gjesteparkering skal finne sted i Langerudhaugen. Disse skal utstyres med oblat.
Det er forbudt å parkere langs veikant slik at annen trafikk hindres. Langerudsvingen er kommunal eiendom fra Østensjøveien til bommen. Her gjelder kommunens generelle parkeringsbestemmelser. I vinterhalvåret, 1.10 – 1.04 er motorvarmerplassene reservert de som benytter strømuttak til motorvarmer og betaler for slik plass. Beboere som benytter strømuttak hele året til lading av el-bil kan inntil videre, som en videreføring  av gjeldende prøveordning, benytte plassen hele året og betale for hele året.
Det er forbudt å parkere på stikkveier og inntil hus. Campingvogner, tilhengere, uregistrerte biler, og biler som står ubenyttet over lengre til uten styrets godkjenning skal ikke oppta plasser på de oppmerkede plassene. Disse kan bli fjernet for eiers regning hvis ikke styrets pålegg etterkommes.
Kjøring på stikkveier er kun for absolutt nødvendig av og på lessing.
Vis hensyn. Vi har mange barn og eldre i velforeningen.

§9. Det er forbudt å kaste ting i klosettene som kan tilstoppe rørene. Staking og skade som skyldes overtredelse av denne bestemmelse kan eier/leieboer selv måtte betale.

§10. All lek og sykling på velforeningens arealer er tillatt såfremt dette gjøres på en forsvarlig måte, og ikke forstyrrer beboerne eller skader velforeningens grøntareal.
Gressklipping må ikke forekomme etter kl. 21.00. Planter og trær på grøntarealene må ikke beskjæres uten at forutgående godkjenning fra grøntkomite/styre er innhentet.
Vis varsomhet tidlig på våren før plenene har tatt seg opp etter vinteren.

§11. Vanlig husdyr som hund og katt kan holdes, men enhver dyreeier må påse at disse ikke er til sjenanse for andre beboere. Hunder skal holdes i bånd. Husdyr som er til stor plage for andre beboere, har styret rett til å kunne forlange fjernet. Husk å fjerne etterlatenskaper fra alle typer husdyr. Bruk hundepose.

§12. Demp TV og stereoanlegg, og lag ikke unødig støy. Det er ikke bare nattero naboen har krav på. Banking og støyende oppussing må ikke forekomme etter kl. 22.00.
Av hensyn til lydforplantning anmodes det å sette piano på gummiføtter, og å plassere instrumentet litt fra veggen. Musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 17.00 og 18.00, og etter kl. 20.00, samt på søn- og helligdager. Musikkundervisning tillates kun etter samtykke fra naboer.

§13. Eiere med felles vannkran må bli enige om bruken slik at alle får anledning til å vanne i lovlig tid. Respekter vanningsrestriksjonene.
Husk at brenning av avfall/søppel er forbudt i sommerhalvåret.
Enhver eier/leieboer plikter å holde sine hageanlegg både på for og baksiden i velstelt stand.

Respekter hverandres plass foran husene. Vis hensyn.

Sørg for at vaktmesterens arbeid kan bli utført uten hindring. Ikke la fellesarealene bli lagerplass. Hjelp til med å holde fellesarealene ryddige og pene. Et pent og velstelt anlegg er til felles glede.

Hver enkelt eier er ansvarlig for at ordensreglene blir fulgt. Reglene inneholder ikke bare plikter, de skal også sikre beboerne orden, ro og ikke minst hygge i hjemmene.

Back To Top