skip to Main Content

Informasjonsskriv – november 2019

Elektronisk kommunikasjon
Dette er det første informasjonsskrivet som i hovedsak kun sendes ut elektronisk. I tillegg leveres det i postkassa til beboere som aktivt har bedt om det, samt til nye beboere som ikke har registrert sin epost på www.lillelangerud.no.

Overgang til OBOS som forretningsfører
Styret i Lille Langerud Velforening har besluttet å engasjere OBOS Eiendomsforvaltning AS som ny forretningsfører for velforeningen fra 01.01.2020. De vil kreve inn husleie, føre regnskap, budsjettere samt være en støtte for styret. Knut Egger vil være forretningsfører ut 2019, samt bistå styret som rådgiver i en to-årsperiode.

Avtalen med OBOS sikrer en langsiktig og profesjonell drift av Lille Langerud Velforening.  Vi får tilgang på nye digitale verktøy som forenkler styrets arbeid, bedre muligheter for kontakt med medlemmene og tilfredsstiller krav fra myndigheter rundt drift av velforeningen. OBOS gir også velforeningen mulighet til å kjøpe tjenester og inngå avtaler med leverandører på bedre vilkår enn om vi sto alene.

Vi vil også benytta anledningen til å takke Knut Egger for hans enestående innsats for velforeningen i en mannsalder. Vi vil markere dette på årsmøtet i 2020.

Vaktmester
Vår vaktmester Arne Skogheim når pensjonsalder i januar 2020. Styret har inngått en ny arbeidsavtale med Arne slik at han fortsetter sitt arbeid som vaktmester hos oss i enda noen år.

Garasjer
Byggingen av garasjer for garasjelagene «Vi Fire» og «Trekantgarasjene» i Langerudhaugen ferdigstilles i løpet av november.

Tak
Takprosjektet ble ferdigstilt på tid og budsjett i løpet av oktober. Alle rekker har nå nytt takbelegg, nye pipehatter og nye vannbord. Dette gjelder også tak over inngangsparti og de som har karnapp.

Status for etablering av ladeanlegg for elbiler
Styret er i prosess med å innhente anbud for planen som ble vedtatt på årsmøte i mai 2019. Mer informasjon vil bli sendt ut når vi har konkrete priser og tidsplaner.

Status plan for rehabilitering av trapper
Styret jobber med å innhente tilbud på overflateoppussing av de trappene som er i ok stand, kombinert med bygging av nye trapper der tilstanden tilsier at det er nødvendig. Det vil komme en egenandel for tiltakene. De som selv har pusset opp egen trapp slipper selvsagt denne egenandelen.

Trefellingen utenfor Langerudsvingen 12
Det ble i september felt noen store trær øverst i Sindrebakken, og styret har fått henvendelser fra flere beboere om at dette ikke var helt greit. Vi ønsker derfor å redegjøre for hva som skjedde i denne saken. Styret ga før sommeren tillatelse til å felle trær ved Langerudsvingen 12 forutsatt at alle i rekka var enige om det. Imidlertid gjorde vi ikke en god nok jobb med å innhente informasjon om hvilke trær det gjaldt og hvem som ble berørt av dette. Da vi ble gjort oppmerksom på hvilke trær som ble felt, og at ikke alle var hørt, valgte vi å stoppe fellingen inntil videre. Styret er enige med de henvendelsene vi har fått om at felling av store trær på fellesområdet bør unngås så fremt det ikke er helt nødvendig. Vi beklager at prosessen denne gangen var for dårlig, og jobber nå med å utarbeide en prosedyre som skal sikre grundigere vurderinger dersom det kommer nye slike saker. Denne vil bli lagt frem for årsmøtet til våren.

Søppelhåndtering
Vi minner om at søppel skal sorteres i henhold til kommunens retningslinjer. El-avfall skal leveres til gjenvinningsstasjonene, for eksempel på Ryen, glass og metall skal i egne containere, og isopor og plast skal ikke i pappcontaineren! Erfaringsmessig er julen en periode med mye kaos i søppelskurene, og vi ber alle om å ta hensyn både i julen og ellers. Containerne må ikke overfylles slik at lokket blir stående åpent, da kommer rotter og skjærer og forsyner seg. Pappavfall skal brettes flatt slik at også naboen din får plass til sitt søppel. Avfall skal aldri settes igjen utenfor containerne.

Julegrantenning
Årets julegrantenning arrangeres søndag 1. desember av beboerne i Langerudsvingen 18. Invitasjon kommer snart! Vi gleder oss!

En riktig god jul ønskes alle våre naboer!

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Lille Langerud, november 2019

Back To Top