skip to Main Content

Lille langerud Velforening er en organisasjon som ivaretar fellesinteressene til 105 beboere, der hver enhet er selveier med eget gårds og bruksnr. Alle eiere har plikt til å være medlem av velforeningen og rette seg etter våre ordensregler og vedtekter.

Husleien fastsettes av årsmøtet hvert år. Størrelsen på husleien avhenger av leilighetstype og fastsettes etter en brøk i vedtektene. For de største leilighetene er husleien pr januar 2020 på kr 3813,- pr måned.

OBOS Eiendomsforvaltning er forretningsfører for Lille Langerud Velforening og har ansvaret for inndriving av husleien.

Husleien går til drift av Velforeningen og Velforeningens felles eiendommer.
Dette inkluderer blant annet forretningsførsel, styrehonorar, renter og avdrag på lån, vaktmester, brøyting av fellesområder, gressklipping av fellesområder, kabel-tv anlegg, kommunale avgifter (eksklusiv vann- og feieravgift, boligtilsyn og eiendomsskatt), vedlikehold av fellesområder, ytre vedlikehold av bygningsmassen og husforsikring.

Strøm betales av hver enkelt eier.

Back To Top